صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0010
عنوان مطلب جنگ، تئورى و تئورى جنگ
اوريژينال بسوى سوسياليسم - دوره اول - شماره ٣
تاريخ 13590703 - سوم آبان ١٣٥٩
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
10jang_e.vnf
انجام شده 20020911 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20050611 - تهيه و تنظيم متن انگليسى، ترجمه دانشجويان هوادار ا.م.ک بريتانيا، ١٩٨٢ (از روى نسخه کتابخانه برلين، که رفيق Özgür Yalçin قبلا براى بنياد حکمت ارسال کرده بود)
20150213 - تنظيم و انتشار متن کُردی، ترجمه رفيق خسرو سایه
20150217 - تنظيم و انتشار متن اسپانیایی، ترجمه رفيق "ANONYMOUS"
قدم بعدى

Last updated: 2015-02-17